Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nr ogłoszenia BZP: 275822-2009; data zamieszczenia: 12.08.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Włocławku , ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2315601, faks 054 2315680.
    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wloclawski.pl
    * Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego we Włocławku, położonym przy ul. Cyganka 28 we Włocławku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń od wejścia do budynku, z korytarzem na parterze, głównej klatki schodowej do półpiętra, klatki schodowej ewakuacyjnej do półpiętra, wymiana drzwi do pokoi na parterze oraz remont łazienki, w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego we Włocławku, położonym przy ul. Cyganka 28 we Włocławku, w następującym zakresie: - opalanie, zeskrobanie i zmycie starej farby od wejścia do budynku, z korytarzem na parterze, głównej klatki schodowej do półpiętra, klatki schodowej ewakuacyjnej do półpiętra, - gruntowanie tynków wewnętrznych sufitów i ścian korytarzy i głównej klatki schodowej farbą emulsyjną, - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku ścian i sufitów klatki schodowej ewakuacyjnej, - wykonanie tynków (gładzi) 2-warstwowych na tynkach sufitów i ścian korytarz parter i głównej klatki schodowej z gipsu szpachlowego, - malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie tynków sufitów i ścian korytarz parter i głównej klatki schodowej do półpiętra, klatki schodowej ewakuacyjnej do półpiętra, - malowanie farbą olejną dwukrotne tynków ścian korytarz parter, głównej klatki schodowej do półpiętra, klatki schodowej ewakuacyjnej do półpiętra, - malowanie olejne dwukrotne grzejników radiatorowych, krat i balustrad z prętów ozdobnych, rur oraz elementów metalowych pełnych, - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na kompletne drzwi kasetonowe z drewna klejonego (typu producenta EKODREW sp. z o.o. ul Barska 6 Włocławek) - szt. 10, korytarz na parterze, - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej w łazience na parterze, - posadzki płytkowe z kamieni sztucznych w łazience na parterze, - wykładziny ścienne z płytek glazurowanych w łazience na parterze, - sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami karton-gips, - dostawa i montaż osprzętu elektrycznego przepływowy ogrzewacz wody, oświetlenie, - dostawa i montaż osprzętu wod-kan umywalki, sedesy, miski ustępowe, baterie, - drobne prace wykończeniowe. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy (ślepy), stanowiące odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do specyfikacji.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 3 września 2009 r. do godz. 10:00, wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące i 00/100 złotych).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
    * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy-konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: a) dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które są członkami odpowiedniej izby inżynierów budownictwa (wymagane minimum - jedna osoba z min. 10 letnim doświadczeniem z uprawnieniami budowlanymi), b) wykonał w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę o wartości co najmniej 50.000 zł brutto, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: ­ jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50.000 zł; 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w podpunktach 1-4 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów i wykazów, wymienionych w pkt 6 specyfikacji. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu..
    * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda dostarczenia przez wykonawcę, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na druku, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji, c) dowód wniesienia wadium. 2. W celu potwierdzenia, opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje), sporządzonym na druku, który stanowi załącznik do specyfikacji (należy wykazać maksymalnie 5 robót budowlanych), b) wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz należy sporządzić wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji, c) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, d) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). 3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: ­ polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 25.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Aby pobrać SIWZ, należy kliknąc tutaj (123kB) word
Aby pobrać załącznik nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (39kB) word
Aby pobrać załącznik nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (26kB) word
Aby pobrać załącznik nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (87kB) word
Aby pobrać załącznik nr 4 do SIWZ, należy kliknąc tutaj (35kB) word
Aby pobrać załącznik nr 5 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (35kB) word
Aby pobrać załącznik nr 6 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (274kB) word
Aby pobrać załącznik nr 7 do SIWZ, nalezy kliknąć tutaj (163kB) pdf


Wytworzył: Starosta Włocławski (12 sierpnia 2009)
Opublikował: Marek Wiliński (12 sierpnia 2009, 12:16:26)

Ostatnia zmiana: Marek Wiliński (19 sierpnia 2009, 11:35:40)
Zmieniono: poprawiono ogłoszenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2089

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij