Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Numer ogłoszenia w BZP: 231601 - 2008; data zamieszczenia: 23.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Włocławku , ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2315601, fax. 054 2315680. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wloclawski.pl. * Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem korytarzy i głównej klatki schodowej parteru, I, II i III piętra, klatki schodowej ewakuacyjnej oraz sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego we Włocławku, położonym przy ul. Cyganka 28 we Włocławku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem korytarzy i głównej klatki schodowej parteru, I, II i III piętra, klatki schodowej ewakuacyjnej oraz sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego we Włocławku, położonym przy ul. Cyganka 28 we Włocławku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys nakładczy z przedmiarem robót, stanowiące odpowiednio załączniki nr 6 i nr 7 do specyfikacji.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2008. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 14 października 2008 r. do godz. 10:00, wadium w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
a) dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które są członkami odpowiedniej izby inżynierów budownictwa (wymagane minimum - jedna osoba z min. 10 letnim doświadczeniem z uprawnieniami budowlanymi),
b) wykonał w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. remontu budynku użyteczności publicznej,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: ­ jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 150.000 zł;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w podpunktach 1-4 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów i wykazów, wymienionych w pkt 6 specyfikacji. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda dostarczenia przez wykonawcę, następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na druku, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji,
c) dowód wniesienia wadium.
2. W celu potwierdzenia, opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje), sporządzonym na druku, który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji (należy wykazać maksymalnie 5 robót budowlanych),
b) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz należy sporządzić wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji;
c) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). 3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: ­ polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 25.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Jan Ambrożewicz
Starosta Włocławski

Aby pobrać SIWZ, należy kliknąć tutaj (107kB) word
Aby pobrać załącznik nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (22kB) word
Aby pobrać załącznik nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (14kB) word
Aby pobrać załącznik nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (78kB) word
Aby pobrać załącznik nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (21kB) word
Aby pobrać załącznik nr 5 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (20kB) word
Aby pobrać załącznik nr 6 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (272kB) word
Aby pobrać załącznik nr 7 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (1918kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (23 września 2008)
Opublikował: Marek Wiliński (23 września 2008, 14:24:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4023

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij