Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy samochodu osobowego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2010/2011, dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy  
Numer ogłoszenia w BZP: 29224 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Włocławku , ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 230 46 00, faks 54 230 46 71.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wloclawski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2010/2011, dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2010/2011, dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie samochodu):
1) rok produkcji - 2010/2011 r.,
2) nadwozie - sedan (czterodrzwiowy, pięcioosobowy),
3) lakier - oliwka lub srebrny metalic,
4) tapicerka - materiałowa ciemna,
5) silnik - benzyna pojemność skokowa - nie mniej niż 1700 cm3,
6) moc minimalna - 140 KM,
7) skrzynia biegów - manualna, sześciobiegowa,
8) długość całkowita - nie mniej niż 4 650 mm,
9) szerokość całkowita - nie mniej niż 1800 mm,
10) pojemność bagażnika - nie mniej niż 500 l,
11) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,
12) dezaktywacja czołowej i bocznej poduszki pasażera,
13) boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,
14) kurtyny powietrzne, poduszka na kolana kierowcy,
15) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu,
16) blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser),
17) zdalnie sterowany centralny zamek,
18) autoalarm,
19) kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach,
20) przednie światła przeciwmgielne,
21) gniazdo 12V w konsoli środkowej i jedno gniazdo 12V w komorze bagażnika,
22) czujnik deszczu,
23) dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,
24) system stabilizacji toru jazdy,
25) elektryczne sterowane szyby z przodu i z tyłu,
26) elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne,
27) fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość,
28) radioodtwarzacz CD, MP3,
29) obręcze kół ze stopów lekkich,
30) dywaniki.
2. Okresy gwarancyjne: ­- nie mniej niż 3 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne i elektryczne (lub limit kilometrów przebiegu - nie mniej 100 tys. km), licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego), ­- nie mniej niż 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą (na lakier nadwozia) licząc od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego, - nie mniej niż 12 lat gwarancji na perforację nadwozia, licząc od dnia odbioru pojazdu przez zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego serwisu (ASO) oraz napraw gwarancyjnych na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego (kartę pojazdu), oraz: - świadectwo homologacji, - instrukcję obsługi w języku polskim, - deklarację zgodności CE w języku polskim, - kartę gwarancyjną.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- opis oferowanego pojazdu, szczegółową charakterystykę techniczną samochodu potwierdzającą spełnienie wymaganych przez zamawiającego parametrów techniczno-eksploatacyjnych wymienionych w pkt 3 SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Aby pobrać SIWZ, należy kliknąć tutaj (156kB) word
Aby pobrać załącznik nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (30kB) word
Aby pobrać załącznik nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (24kB) word
Aby pobrać załącznik nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (23kB) word
Aby pobrać załącznik nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (51kB) word
Wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego należy kliknąć tutaj (632kB) pdf


Wytworzył: Starosta Włocławski (24 lutego 2011)
Opublikował: Marek Wiliński (24 lutego 2011, 13:21:41)

Ostatnia zmiana: Marek Wiliński (4 marca 2011, 11:47:25)
Zmieniono: Wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4543

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij