Ogłoszenie o zamówieniu na bieżącą dostawę materiałów biurowych, eksploatacyjnych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.powiat.wloclawski.pl

Włocławek: Bieżąca dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku przez okres od daty obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 501944 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Włocławku , ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 230 46 00, faks 54 230 46 71.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.wloclawski.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku przez okres od daty obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku, przez okres od daty obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r., z podziałem na 2 części: Część nr 1: Dostawa materiałów biurowych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku, przez okres od daty obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera -Formularz cenowy-, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji. Część nr 2: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku, przez okres od daty obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera -Formularz cenowy-, który stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Dostawa obejmuje fabrycznie nowe materiały biurowe i eksploatacyjne tylko firmowe (markowe) w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem -fabrycznie nowe- zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników (dotyczy tonerów, tuszów, wkładów drukujących, itp.). Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych lub lepszych (np. pojemność, wydajność tonera/tuszu i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert materiałów eksploatacyjnych regenerowanych bądź uzupełnianych. Uwaga ! Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. materiałów o nie gorszych parametrach technicznych i standardach jakościowych. W przypadku oferowania materiału (artykułu) innej marki, niż określonej w ww. opisie przedmiotu zamówienia, należy w formularzu cenowym podać markę i producenta tego materiału (artykułu), oraz: wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 2. Wymagania zamawiającego dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Materiały, artykuły, wyroby, stanowiące przedmiot zamówienia będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb zamawiającego na podstawie pisemnych, faksem i telefonicznych zamówień. 2) Wykonawca dostarczy materiały, artykuły, wyroby swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych do siedziby zamawiającego, licząc od dnia złożenia zamówienia, w godz. 8:00-15:00 poniedziałek- piątek. 3) Wykonawca na dostarczone materiały, artykuły, wyroby udzieli gwarancji na okres12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia ich do siedziby zamawiającego. 4) W przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany, na produkt o odpowiedniej jakości w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania od zamawiającego reklamacji. 5) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery, tusze i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewnią należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 6) Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego tonerów, tuszów i wkładów drukujących, nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 7) Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzeń, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy. 8) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna i głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia wskazanego przez Zamawiającego. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia wskazanym przez Zamawiającego. Ustala się reakcję serwisową w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia (mailem lub faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. 9) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol), numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. 10) Zamawiający zastrzega sobie, że ilości materiałów, artykułów, wyrobów wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zmawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu cenowym. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wielkości podanych w formularzu cenowym, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5, 22.00.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: - dla części nr 1: co najmniej jedna dostawa odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. bieżąca dostawa materiałów biurowych i druków zrealizowana w ramach jednego kontraktu, o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zł); - dla części nr 2: co najmniej jedna dostawa odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. bieżąca dostawa materiałów eksploatacyjnych zrealizowana w ramach jednego kontraktu, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł);
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Formularz oferty
- Formularze cenowe
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 34.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiałów biurowych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku, przez okres od daty obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera -Formularz cenowy-, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów biurowych i druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku, przez okres od daty obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera -Formularz cenowy-, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 22.00.00.00-0.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku, przez okres od daty obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego we Włocławku, przez okres od daty obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera -Formularz cenowy-, który stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 

Kazimierz Kaca
Starosta Włocławski


Aby pobrać SIWZ, należy kliknąć tutaj (171kB) word
Aby pobrać załącznik nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (41kB) word
Aby pobrać załącznik nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (161kB) word
Aby pobrać załącznik nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (128kB) word
Aby pobrać załącznik nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (27kB) word
Aby pobrać załącznik nr 5 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (36kB) word
Aby pobrać załącznik nr 6 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (26kB) word
Aby pobrać załącznik nr 7 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (56kB) word
Aby pobrać informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, należy kliknąć tutaj (35kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (11 grudnia 2012)
Opublikował: Mariusz Kosmalski (11 grudnia 2012, 09:54:44)

Ostatnia zmiana: Mariusz Kosmalski (10 stycznia 2013, 14:21:17)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3162

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij