Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie promocji powiatu


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.powiat.wloclawski.pl
Włocławek: Usługi w zakresie promocji powiatu poprzez zamieszczanie materiałów promocyjno-informacyjnych na portalu internetowym wykonawcy oraz wydanie czterech numerów gazety powiatowej w 2013 r. o nakładzie 27.500 egzemplarzy każdy.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 16557 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Włocławku , ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 230 46 00, faks 54 230 46 71.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.wloclawski.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie promocji powiatu poprzez zamieszczanie materiałów promocyjno-informacyjnych na portalu internetowym wykonawcy oraz wydanie czterech numerów gazety powiatowej w 2013 r. o nakładzie 27.500 egzemplarzy każdy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie promocji powiatu poprzez zamieszczanie materiałów promocyjno-informacyjnych na portalu internetowym wykonawcy, zarejestrowanym w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wykonawcy zgodnie ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz wydanie czterech numerów gazety powiatowej w 2013 r. o nakładzie 27.500 egzemplarzy każdy. 2. Zamieszczanie materiałów promocyjno-informacyjnych na portalu internetowym wykonawcy, obejmuje: 1) Opracowywanie i montaż materiałów video promujących działania Powiatu Włocławskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W ramach w/w zadania wykonawca wykona miesięcznie cztery materiały video w jakości HD o czasie trwania nie krótszym niż 10 minut i zamieści je na istniejącym portalu internetowym wykonawcy (zarejestrowanym w sądzie). Dwa materiały video będą miały formę rozmów (wywiadów) z przedstawicielami Samorządu Powiatu Włocławskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Pozostałe dwa materiały będą prezentacją działań Powiatu i jednostek podległych w formie reportażu, w jakości HD, o czasie trwania nie krótszym niż 10 minut. 2) zamieszczanie na portalu internetowym wykonawcy artykułów, galerii zdjęć z ważnych wydarzeń mających miejsce w powiecie włocławskim. Domena portalu powinna pełnić funkcję promocyjną oraz wskazywać na obszar działania odnoszący sie do terenu powiatu włocławskiego. 3. Założenia edytorskie wydawnictwa (gazety): 1) winieta gazety: w tytule musi zawierać nazwę Gazeta Powiatu Włocławskiego ...... oraz herb Powiatu Włocławskiego; 2) liczba stron – 16 w tym wszystkie w kolorze; 3) nakład: 27.500 egzemplarzy każdy; 4) format gazety po złożeniu: min. 280x380 mm; 5) papier Offset, gramatura min. 45 g/m kwadratowy; 6) druk na maszynie offsetowej rolowej; 7)wydania czterech numerów gazety w terminach: pierwszy numer do dnia 25 marca, drugi numer do dnia 30 czerwca, trzeci numer do dnia 30 września i czwarty numer do dnia 15 grudnia 2013 r.; 8) przygotowywanie i dostarczanie elektronicznej wersji pełnego wydania gazety do nieodpłatnego wykorzystania na stronie internetowej - serwis informacyjny Starostwa Powiatowego; 9) bez umieszczenia w gazecie ogłoszeń, listów czytelników, reklam i artykułów sponsorowanych. 4. Zakres wydawnictwa obejmuje: 1) dziennikarskie przygotowanie tekstów publicystycznych i dokumentacji fotograficznej dotyczących ważnych wydarzeń mających miejsce w powiecie włocławskim; 2) relacje z sesji Rady Powiatu Włocławskiego; 3) relacje z ważnych wydarzeń gospodarczych, kulturalnych i sportowych powiatu; 4) publikacje ważnych informacji dla mieszkańców powiatu; 5) publikacje rozmów i wywiadów z władzami i radnymi powiatu włocławskiego; 6) opracowanie graficzne gazety; 7) przygotowanie składu komputerowego do druku na koszt wydawcy; 8) zlecenie druku gazety na koszt wydawcy; 9) dostarczenie 27.320 egzemplarzy gazety każdego numeru do siedziby dystrybutora wskazanego przez Zamawiającego i 180 egzemplarzy do siedziby Zamawiającego, na koszt wydawcy; 10) rejestrację gazety na koszt wydawcy w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 72.40.00.00-4, 79.97.00.00-4, 92.11.10.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 08 lutego 2013 r. do godz. 12:00, wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - posiada stronę internetową zarejestrowaną w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wykonawcy zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.);
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj.: a) co najmniej jedną usługę w zakresie wydawania gazety dla samorządów terytorialnych; b) co najmniej jedną usługę w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego poprzez nagrywanie i zamieszczanie na stronie internetowej wykonawcy materiałów video w formie rozmów (wywiadów) z przedstawicielami jednostki samorządu terytorialnego oraz prezentacji działań tej jednostki, przez okres min. 6 miesięcy;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencjęwykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Formularz oferty
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) urzędowe zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 2) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego, 3) zmiana terminów wydania poszczególnych numerów gazety, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 7 niniejszej umowy, 4) zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczących środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy. 2. Wszystkie powyższe postanowienia wymienione stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 26.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
 

Kazimierz Kaca
Starosta Włocławski 


Aby pobrać SIWZ, należy kliknąć tutaj (166kB) word
Aby pobrać zał. nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (37kB) word
Aby pobrać zał. nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (24kB) word
Aby pobrać zał. nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (34kB) word
Aby pobrać zał. nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (21kB) word
Aby pobrać zał. nr 5 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (60kB) word
Aby pobrać informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, należy kliknąć tutaj (32kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (31 stycznia 2013)
Opublikował: Mariusz Kosmalski (31 stycznia 2013, 12:43:59)

Ostatnia zmiana: Mariusz Kosmalski (26 lutego 2013, 13:25:32)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1489

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij