Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację ewidencji gruntów dla gminy Fabianki


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.powiat.wloclawski.pl
Włocławek: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Fabianki z utworzeniem obiektów budynkowych w mapie numerycznej
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Numer ogłoszenia w BZP: 97305 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Włocławski , ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 230 46 00, faks 54 230 46 71.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wloclawski.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Fabianki z utworzeniem obiektów budynkowych w mapie numerycznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Fabianki z utworzeniem obiektów budynkowych w mapie numerycznej. 1. Zakres prac obejmuje: Opracowaniem objęta jest cały obszar gminy Fabianki w jej granicach administracyjnych, położony w powiecie włocławskim, województwo kujawsko-pomorskie. Obszar opracowania: 17 obrębów ewidencyjnych gminy Fabianki. Szacowana liczba budynków na obiekcie wynosi ok. 4300. Szacowana liczba lokali: 20. Szacowana liczba budynków na całym obiekcie określona zestala na podstawie mapy numerycznej. Liczba ta może się różnić od realnej liczby budynków. Różnica ta wynika z faktu, że nie wszystkie budynki, lub całe siedliska są zamierzone i wykazane na mapie. 2. Cel opracowania: a) modernizacja części opisowej (prowadzonej w systemie EWOPIS) i kartograficznej (prowadzonej w systemie EWMAPA) operatu ewidencji gruntów w celu dostosowania jej do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. - w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym oraz faktycznym, b) aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (opracowanej w skali bazowej 1:1000) wraz z uzupełnieniem brakujących elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu poprawy funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych, c) założenie cyfrowej części opisowej w zakresie ewidencji budynków i lokali (w systemie EWOPIS) i części kartograficznej (w systemie EWMAPA), d) opracowanie wyników pomiaru w państwowym układzie współrzędnych 2000. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne wykonania modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Fabianki z utworzeniem obiektów budynkowych w mapie numerycznej, stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji (SIWZ).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7, 71.35.32.00-9, 72.31.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie: 15.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 10 maja 2012 r. do godz. 10:00, wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące i 00/100 złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia (wymagane minimum: wykonał jedną usługę, odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. modernizację ewidencji gruntów i budynków o wartości, co najmniej 50.000,00 zł, wykonaną w ramach jednego kontraktu);
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia (1 i 2) wynikające z postanowień art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm. - (wymagane minimum - 1 osoba);
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 2) ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 3) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku przerw w realizacji usług powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 26.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
 

Aby pobrać treść SIWZ, należy kliknąć tutaj (154kB) word

Aby pobrać załącznik nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (82kB) word

Aby pobrać załącznik nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (33kB) word

Aby pobrać załącznik nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (22kB) word

Aby pobrać załącznik nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (27kB) word

Aby pobrać załącznik nr 5 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (29kB) word

Aby pobrać załącznik nr 6 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (21kB) word

Aby pobrać załącznik nr 7 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (21kB) word

Aby pobrać załącznik nr 8 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (56kB) word

Aby pobrać informację o wyborze najkorzystniejszej oferty należy kliknąć tutaj (37kB) word

Wytworzył: Starosta Włocławski (30 kwietnia 2012)
Opublikował: Kamil Ściślewski (30 kwietnia 2012, 09:57:14)

Ostatnia zmiana: Kamil Ściślewski (25 maja 2012, 10:33:24)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij