Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie promocji powiatu.

Numer ogłoszenia w BZP: 51097 - 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Włocławski , ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 230 46 00, faks 54 230 46 71.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wloclawski.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie promocji powiatu poprzez zamieszczanie materiałów promocyjno-informacyjnych na portalu internetowym wykonawcy oraz wydanie czterech numerów gazety powiatowej w 2012 r. o nakładzie 27.500 egzemplarzy każdy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie promocji powiatu poprzez zamieszczanie materiałów promocyjno-informacyjnych na portalu internetowym wykonawcy, zarejestrowanym w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wykonawcy zgodnie ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz wydanie czterech numerów gazety powiatowej w 2012 r. o nakładzie 27.500 egzemplarzy każdy. 2. Zamieszczanie materiałów promocyjno-informacyjnych na portalu internetowym wykonawcy, obejmuje: 1) Opracowywanie i montaż materiałów video promujących działania Powiatu Włocławskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W ramach w/w zadania wykonawca wykona miesięcznie cztery materiały video w jakości HD o czasie trwania nie krótszym niż 10 minut i zamieści je na istniejącym portalu internetowym wykonawcy (zarejestrowanym w sądzie). Dwa materiały video będą miały formę rozmów (wywiadów) z przedstawicielami Samorządu Powiatu Włocławskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Pozostałe dwa materiały będą prezentacją działań Powiatu i jednostek podległych w formie reportażu, w jakości HD, o czasie trwania nie krótszym niż 10 minut. 2) W ramach usługi wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania na portalu internetowym wykonawcy artykułów, galerii zdjęć z ważnych wydarzeń mających miejsce w powiecie włocławskim. Domena portalu powinna pełnić funkcję promocyjną oraz wskazywać na obszar działania odnoszący się do terenu powiatu włocławskiego. rejestrację gazety na koszt wydawcy w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) 3. Założenia edytorskie wydawnictwa (gazety): 1) winieta gazety: w tytule musi zawierać nazwę Gazeta Powiatu Włocławskiego ...... oraz herb Powiatu Włocławskiego; 2) liczba stron - 16 w tym wszystkie w kolorze; 3) nakład: 27.500 egzemplarzy każdy; 4) format gazety po złożeniu: min. 280x380 mm; 5) papier Offset, gramatura min. 45 g/m kwadratowy; 6) druk na maszynie offsetowej rolowej; 7) wydania czterech numerów gazety w terminach: pierwszy numer do dnia 16 kwietnia, drugi numer do dnia 30 czerwca, trzeci numer do dnia 30 września i czwarty numer do dnia 15 grudnia 2012 r.; 8) przygotowywanie i dostarczanie elektronicznej wersji pełnego wydania gazety do nieodpłatnego wykorzystania na stronie internetowej - serwis informacyjny Starostwa Powiatowego, 9) bez umieszczenia w gazecie ogłoszeń, listów czytelników, reklam i artykułów sponsorowanych. 4. Zakres wydawnictwa obejmuje: 1) dziennikarskie przygotowanie tekstów publicystycznych i dokumentacji fotograficznej dotyczących ważnych wydarzeń mających miejsce w powiecie włocławskim; 2) relacje z sesji Rady Powiatu Włocławskiego; 3) relacje z ważnych wydarzeń gospodarczych, kulturalnych i sportowych powiatu; 4) publikacje ważnych informacji dla mieszkańców powiatu; 5) publikacje rozmów i wywiadów z władzami i radnymi powiatu włocławskiego; 6) opracowanie graficzne gazety; 7) przygotowanie składu komputerowego do druku na koszt wydawcy; 8) zlecenie druku gazety na koszt wydawcy; 9) dostarczenie 27.320 egzemplarzy gazety każdego numeru do siedziby dystrybutora wskazanego przez Zamawiającego i 180 egzemplarzy do siedziby Zamawiającego, na koszt wydawcy; 10) rejestrację gazety na koszt wydawcy w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 72.40.00.00-4, 79.97.00.00-4, 92.11.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) urzędowe zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 2) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego, 3) zmiana terminów wydania poszczególnych numerów gazety, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 7 niniejszej umowy, 4) zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczących środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.


Aby pobrać treść SIWZ, należy kliknąć tutaj (151kB) word .

Aby pobrać załącznik nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (38kB) word .

Aby pobrać załącznik nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (23kB) word .

Aby pobrać załącznik nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (25kB) word .

Aby pobrać załącznik nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (60kB) word .

Aby pobrać informację o wyborze najkorzystniejszej oferty należy kliknąć tutaj (32kB) wordWytworzył: Starosta Włocławski (5 marca 2012)
Opublikował: Piotr Zimny (5 marca 2012, 10:10:11)

Ostatnia zmiana: Piotr Zimny (22 marca 2012, 10:37:55)
Zmieniono: dodano informacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1166

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij