Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4.700.000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2011 roku.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Numer ogłoszenia w BZP: 253095 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Włocławski , ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 230 46 00, faks 54 230 46 71.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wloclawski.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4.700.000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2011 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4.700.000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Włocławskiego w 2011 r. 1) Termin spłaty kapitału do 31 grudnia 2018 r. - w roku 2012 - 671.428,00 zł - w roku 2013 - 671.428,00 zł - w roku 2014 - 671.428,00 zł - w roku 2015 - 671.429,00 zł - w roku 2016 - 671.429,00 zł - w roku 2017 - 671.429,00 zł - w roku 2018 - 671.429,00 zł 2) Waluta: PLN. 3) Kwota kredytu: 4.700.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy i 00/100 złotych). 4) Karencja w spłacie kapitału - do dnia 31 grudnia 2011 r. 5) Spłata odsetek - miesięczna, płatne ostatniego dnia każdego miesiąca. 6) Stawka bazowa kredytu - WIBOR 1M, oprocentowanie kredytu równa się WIBOR 1M + m (stała marża banku). 7) Wykorzystanie kredytu: do 31 grudnia 2011 roku z możliwością podzielenia na transze (dla celów przygotowania oferty należy założyć wykorzystanie jednorazowo w dniu 2 listopada 2011 r.). 8) Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych (kredytu w pełnej wysokości) - 2 listopada 2011 r. 9) Spłata kapitału: w równych ratach miesięcznych, w okresie od miesiąca stycznia 2012 r. do miesiąca grudnia 2018 r., płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca. 10) Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Środki nie wykorzystane powinny być dostępne i zaliczone do transzy kolejnej, bez pobierania opłaty za niewykorzystane środki. Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo nieskorzystania z kredytu w pełnej wysokości - bez konieczności poniesienia z tego tytułu dodatkowych opłat, przy czym o powyższej zmianie wykonawca zostanie powiadomiony z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem za pomocą faksu, potwierdzonym następnie pisemnie. 12) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim 3 dniowym powiadomieniu banku - bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. 13) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie. 14) Prowizja od uruchamianego kredytu, będzie płatna proporcjonalnie do wysokości uruchamianej transzy (dla potrzeb przygotowania oferty zakłada się, ze kredyt zostanie wykorzystany w pełnej wysokości). 15) Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni. 16) Zabezpieczenie kredytu dopuszczalne przez zamawiającego: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 17) Dokumenty do oceny zdolności kredytowej zamawiającego, znajdują się na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.bip.powiat.wloclawski.pl oraz wg wyboru i potrzeb wykonawcy, do wglądu w siedzibie zamawiającego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 3 października 2011 r. do godz. 10:00, wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 złotych)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - posiada uprawnienia do wykonywania tej działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:koncesję, zezwolenie lub licencję;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Harmonogram spłaty kredytu
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Powiatu we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Powiatu we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Aby pobrać treść SIWZ, należy kliknąć tutaj (154kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (33kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (27kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (27kB) word .

Aby pobrać wyjaśnienie do treści SIWZ, należy kliknąć tutaj (43kB) word .
Aby pobrać zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, należy kliknąć tutaj (32kB) word .


Wytworzył: Starosta Włocławski (23 września 2011)
Opublikował: Piotr Zimny (23 września 2011, 10:08:24)

Ostatnia zmiana: Piotr Zimny (4 października 2011, 15:38:34)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1129

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij