Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Włocławskiego przez okres 2 lat od daty obowiązywania umowy


Włocławek: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Włocławskiego przez okres 2 lat od daty obowiązywania umowy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Numer ogłoszenia w BZP: 219589 - 2011; data zamieszczenia: 16.08.2011
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Włocławski , ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 230 46 00, faks 54 230 46 71.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wloclawski.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Włocławskiego przez okres 2 lat od daty obowiązywania umowy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Starostwo Powiatowe we Włocławku, 87-800 Włocławek ul. Cyganka 28. 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 15. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, ul. Okrzei 74, 87-800 Włocławek. 3. Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, Wilkowiczki, 87-850 Choceń, 4. Dom Pomocy Społecznej w Kowalu, ul. Kopernika 19, 87-820 Kowal 5. Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, 87-840 Lubień Kujawski. 6. Dom Pomocy Społecznej w Kurowie, Kurowo Parcele 44, 87-821 Baruchowo. 7. Liceum Ogólnokształcące w Kowalu, ul. Piwna 20, 87-820 Kowal, 8. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kowalu, ul. Piwna 20, 87-820 Kowal, 9. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, ul. Nowomiejska 5, 87-865 Izbica Kujawska, 10. Zespół Szkół w Lubrańcu, ul. Brzeska 51, 87-890 Lubraniec, 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, Plac Dr Mariana Szulca 4, 87-890 Lubraniec, 12. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu, 87-880 Brześć Kujawski. 13. Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, 87-800 Brześć Kujawski 14. Zespół Szkół w Choczu im. Wł. Reymonta, ul. Kaliska 9/11, 87-860 Chodecz 15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 18, 87-840 Lubień Kujawski, 16. Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie, 87-890 Lubraniec. 17. Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim, ul. 1-go maja 44, 87-840 Lubień Kujawski. 18. Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń, 19. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Kapitulna 24, filia: Lubraniec ul. Brzeska 49, filia: Kowal ul. Piwna 23, Klub pracy: Kowal, ul. Kazimierza Wielkiego 10 20. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Brzeska 15, 87-800 Włocławek UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 do SIWZ - Program Ubezpieczenia Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku: nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy, przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesiące w przypadku nie wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.);III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tejże ustawy;III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tejże ustawy;III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tejże ustawy;III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tejże ustawy;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:koncesję, zezwolenie lub licencję;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany Formularz Oferty Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena – 80%2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 20%
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: - zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, - zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku, zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji, - korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; - zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Powiatu we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Aby pobrać treść SIWZ, należy kliknąć tutaj (472kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (215kB) excel .
Aby pobrać wyjaśnienie (1) do SIWZ należy kliknąć tutaj (39kB) word
Aby pobrać wyjaśnienie (2) do SIWZ należy kliknąć tutaj (80kB) word
Aby pobrać wyjaśnienie (3) do SIWZ należy kliknąć tutaj (39kB) word


Wytworzył: Starosta Włocławski (16 sierpnia 2011)
Opublikował: Piotr Zimny (16 sierpnia 2011, 11:08:12)

Ostatnia zmiana: Piotr Zimny (22 sierpnia 2011, 08:33:16)
Zmieniono: Dodanie wyjaśnienia do SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1235

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij