Ogłoszenie o zamówieniu na konwersję danych opisowych ewidencji gruntów i budynków Powiatu Włocławskiego


Nr ogłoszenia w BZP - 197829 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Włocławku , ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 230 46 00, faks 54 230 46 71.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wloclawski.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konwersja danych opisowych operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego dla Powiatu Włocławskiego w systemie EGB V do systemu EWOPIS wraz z wdrożeniem 18 jednostek ewidencyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konwersja danych opisowych operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego dla Powiatu Włocławskiego w systemie EGB V do systemu EWOPIS wraz z wdrożeniem 18 jednostek ewidencyjnych: 1. gmina Baruchowo - 19 obrębów 2. gmina Boniewo - 21 obrębów 3. gmina Brześć Kujawski - 28 obrębów 4. gmina Choceń - 29 obrębów 5. gmina Chodecz - 27 obrębów 6. gmina Fabianki - 17 obrębów 7. gmina Izbica Kujawska - 33 obręby 8. gmina Kowal - 18 obrębów 9. gmina Lubanie - 18 obrębów 10. gmina Lubień Kujawski - 41 obrębów 11. gmina Lubraniec - 39 obrębów 12. gmina Włocławek - 34 obręby 13. miasto Brześć Kujawski - 3 obręby 14. miasto Chodecz - 1 obręb 15. miasto Izbica Kujawska - 1 obręb 16. miasto Kowal - 1 obręb 17. miasto Lubień Kujawski - 1 obręb 18. miasto Lubraniec - 1 obręb Szczegółowy zakres usługi: Konwersję aktualnych danych ewidencyjnych należy przeprowadzić poprzez eksport danych z obecnej bazy EGBV do formatu SWDE i import z pliku SWDE do bazy EWOPIS. W przypadku takiej procedury pewne dane w bazie EWOPIS powinny być dodatkowo skorygowane. Dlatego w ramach konwersji należy: 1. Stworzyć poprawny słownik dokumentów poprzez: - usunięcie pozycji niepowiązanych z przedmiotem, - przypisanie opisu dokumentu (lub części) do sygnatury w rekordach, w których sygnatura dokumentu jest pusta lub występuje w niej zapis Brak danych, - rozbicie zapisów oznaczeń dokumentów typu AN XXXX/YY z dnia dd.mm.rr na pola oznaczenie dokumentu AN XXXX/YY i data dokumentu dd.mm.rr, - ujednolicenie zapisów dotyczących oznaczeń ksiąg wieczystych (np. KW 1234, WL1W/00001234/5, WL1R/00001234/5), - eliminację (scalenie) pozycji powtarzających się. 2. Stworzyć prawidłowy słownik instytucji poprzez: - usunięcie pozycji niepowiązanych z przedmiotem, - identyfikację powtarzających się zapisów dotyczących tego samego podmiotu, ustalenie prawidłowego zapisu i scalenie pozycji w słowniku, - weryfikację statusu instytucji. 3. Skontrolować spójności danych dotyczących podmiotów w jednostkach związanych z rejestrów gruntów, budynków i lokali. 4. Skontrolować zgodności z instrukcją G5 oznaczeń użytków przy działkach. Konwersję archiwalnych danych należy dokonać bezpośrednio z baz programu EGB V.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.11.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (wymagane minimum: co najmniej jedna usługa, polegająca na wykonaniu konwersji danych opisowych operatu ewidencji gruntów i budynków o wartości min. 50.000,00 zł, wykonana w ramach jednego kontraktu);III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); b) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku przerw w realizacji usługi powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; c) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego i wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: f) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego); g) zmiana danych teleadresowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 26.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.


Aby pobrać SIWZ, należy kliknąć tutaj (148kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (38kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (26kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (35kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (25kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 5 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (61kB) word .

Wytworzył: Starosta Włocławski (20 lipca 2011)
Opublikował: Piotr Zimny (20 lipca 2011, 14:58:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1143

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij