Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór banku wykonującego obsługę bankową budżetu Powiatu Włocławskiego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Numer ogłoszenia w BZP: 163509 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Włocławski , ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 230 46 00, faks 54 230 46 71.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wloclawski.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego przez okres 3 lat od daty obowiązywania umowy tj. od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2014 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego przez okres 3 lat od daty obowiązywania umowy tj. od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2014 r. 1. Szczegółowy zakres zamówienia: 1)prowadzenie rachunków bankowych, a w szczególności: - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, - realizacja poleceń przelewu, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - dokonywanie wypłat gotówkowych, - potwierdzanie stanu salda na dany dzień roboczy, 2) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach długo i krótkoterminowych (w tym również overnight). Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight) oparte na stawce WIBID (T/N i 1W), pomniejszonej o marżę banku w wysokości .......... % (wielkość marży będzie wynikała ze złożonej oferty), 3) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do limitu 600.000,00 zł. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości .......... %, 4) prowadzenie usługi typu home-banking na jednym stanowisku komputerowym umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego, 5) prowadzenie usługi typu teleserwis (informacja telefoniczna o stanie rachunku bankowego), 6) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej, w tym bezpłatnej instalacji systemu z uwzględnieniem posiadanej bazy danych, jego obsługi oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego, 7) udostępnianie produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego w okresie obowiązywania umowy (poręczeń, wydawania opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych, wydawania innych opinii i zaświadczeń, itp.). 2. Wykonawca zobowiąże się do: - w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, pod rygorem jej rozwiązania, do uruchomienia i otwarcia placówki (oddziału, filii) banku na terenie miasta Włocławek [dotyczy wykonawców nie posiadających placówki (oddziału, filii) banku na terenie Miasta], - w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, pod rygorem jej rozwiązania, uruchomią (na własny koszt) punkt kasowy w siedzibie zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, - zawarcia umów na bankową obsługę z jednostkami organizacyjnymi zmawiającego [nie zobowiązanymi do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym zakresie - art. 4 pkt 8 ustawy] na warunkach nie gorszych niż z zamawiającym, - umożliwią korzystanie przez Powiat i jednostki organizacyjne Powiatu ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat, - zapewnią bezpieczny konwój gotówki z punktu kasowego zamawiającego położonego przy ul. Św. Antoniego 49 we Włocławku do banku, oraz, że nie będzie pobierał: - opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz powiatu przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych Starostwa Powiatowego, - opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez mieszkańców powiatu na rachunek Urzędu Miasta we Włocławku z tytułu opłaty skarbowej za czynności wykonywane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, - opłat za dostarczanie do siedziby zamawiającego papierowych wyciągów bankowych wraz z załącznikami (z zapewnieniem ich ciągłości). Dopuszczalna forma elektroniczna wyciągów bankowych, jeżeli ich wygląd nie odbiega od formy papierowej, - opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku zmawiającego, - innych niż określone w formularzu ofertowym, prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, prowizji ani opłat bankowych od zaangażowania kredytu tj. od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, w tym również za zapewnienie ciągłości dostarczania standardowych druków wpłaty obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz za wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie. 3. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 4. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej zamawiającego, wykonawcy mogą się zapoznać z informacjami dotyczącymi budżetu powiatu umieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.wloclawski.pl) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28, w pokoju nr 30.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wniesienia wadium w tym postępowaniu
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - posiada uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.);III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (wymagane minimum: co najmniej jedna usługa, polegająca na bankowej obsłudze budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazującą się rocznym budżetem w wysokości min. 30 mln zł, wykonanej lub wykonywanej przez okres, co najmniej dwóch lat);III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - posiada placówkę (oddział, filię) banku na terenie Miasta Włocławek lub zobowiąże się do uruchomienia i otwarcia placówki (oddziału, filii) banku na terenie Miasta Włocławek w terminie 30 dni od daty obowiązywania umowy, pod rygorem jej rozwiązania;III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:koncesję, zezwolenie lub licencjęwykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należyciewykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobamiIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawywykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Projekt umowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 502 - Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - 303 - Oprocentowanie lokat jednodniowych - 104 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w zakresie przedmiotu umowy (ilości rachunków bankowych oraz dokonanych przelewów do innego banku) i ceny. Warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest konieczność otwarcia nowych lub likwidacja istniejących rachunków bankowych wynikająca z aktualnych uchwał budżetowych. Opłaty z tytułu otwarcia i prowadzenia nowych rachunków (bądź ich likwidację) oraz realizacji przelewów do innego banku, zostaną rozliczone wg cen jednostkowych wymienionych w ofercie banku
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.wloclawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 26.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Powiatu we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Aby pobrać SIWZ, należy kliknąć tutaj (165kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 1 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (37kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 2 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (24kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 3 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (28kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 4 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (46kB) word .
Aby pobrać załącznik nr 5 do SIWZ, należy kliknąć tutaj (22kB) word
Aby zapoznać się z wyjaśnieniem treści SIWZ - obsługa bankowa budżetu Powiatu Włocławskiego 2011, należy kliknąć tutaj (62kB) word
Aby pobrać informację o wyborze najkorzystniejszej oferty należy kliknąć tutaj (29kB) word

Wytworzył: Zarząd Powiatu (13 czerwca 2011)
Opublikował: Piotr Zimny (13 czerwca 2011, 11:54:38)

Ostatnia zmiana: Piotr Zimny (22 czerwca 2011, 11:04:15)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1578

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij