STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geologa powiatowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28


STAROSTA WŁOCŁAWSKI
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Geologa powiatowego w Starostwie Powiatowym
 we Włocławku, ul. Cyganka 28
 
 
1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800    Włocławek

2. Określenie stanowiska: Geolog powiatowy
 
3. Wymagania niezbędne kandydata:    

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe geologiczne;
4) co najmniej 5 letni staż pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych;
5) nieprowadzenie działalności gospodarczej;
6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 
4. Wymagania dodatkowe kandydata podlegające ocenie:
1) uprawnienia geologiczne – kategoria III;
2) uprawnienia geologiczne - kategoria V.
 
5. Wiedza podlegająca ocenie -  znajomość przepisów ustaw:
1) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze;
2) ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne;
3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;
4) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
5) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym;
6) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 
6. Podstawowy zakres zadań - wykonywanie zadań organu pierwszej instancji administracji
    geologicznej, a w szczególności:     

1) Zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznej dotyczących:
a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000m3 w roku kalendarzowym  i bez użycia środków strzałowych,
b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają
50m3 /h,
c)badań geologiczno-inżynieryjnych wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania  obiektów budowlanych,
d) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50m3 /h,
e) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi,
f) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.
2) Podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania ustawy.
3) Udzielanie koncesji w zakresie wydobywania kopalin ze złóż na obszarze do 2 ha w ilości do 20 000m3 rocznie metodą odkrywkową.
4) Kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania robót geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych.
5) Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień
z tytułu koncesji.
6) Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznej.
7) Bilansowanie zasobów wód podziemnych i zasobów kopalin.
8) Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie przewidzianym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
9) Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy w oparciu o art. 110a POŚ.
10) Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego.
 
7. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) umowa o pracę na czas określony;
2) wymiar czasu pracy – 1/5 etatu;
3) miejsce pracy -  Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28.
 
8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

9. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- aby pobrać kliknij  {tutaj} (41kB) word oraz numer telefonu;
2) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;
3) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni z praw publicznych;
4) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
5) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia potwierdzające staż pracy;
6) własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej;
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że cieszy się nieposzlakowaną opinią;
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku geologa powiatowego;
10) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek danych osobowych, do celów rekrutacji, stosownie do art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE.L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, o ile kandydat taki dokument posiada;
12) kopie dokumentów potwierdzających wymaganie dodatkowe wymienione w punkcie 4.
 
10. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Osoby zainteresowane udziałem w naborze składają komplet dokumentów w zaklejonej kopercie,
na adres: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek,  z dopiskiem
na kopercie „Nabór na stanowisko Geologa powiatowego w Starostwie Powiatowym we Włocławku” – do Sekretariatu Starosty Włocławskiego, pokój nr 35, w terminie do dnia 28 września 2018 roku. 
2) W przypadku dokumentów wysłanych pocztą na ww. adres, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty (nie data stempla pocztowego) do Starostwa Powiatowego we Włocławku.
3) Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
4) Złożone dokumenty mogą być odebrane przez kandydata w terminie jednego miesiąca
od daty opublikowania informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Włocławskiego. Dokumenty nieodebrane zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

11. Z przebiegu przeprowadzonego postępowania konkursowego każdy kandydat otrzyma odpowiednią informację.

12. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (054) 230-46-69.Włocławek,dnia 05.09.2018r.  
 
 
                                                                                 Starosta Włocławski
                                                                                                                 Kazimierz Kaca

 
 
 
  
 
 
Obowiązek informacyjny
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Włocławski z siedzibą w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.
2) w sprawach ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod numerem telefonu 54 230-46-12, e-mail: abi@powiat.wloclawski.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
6) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane;
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 
 
 
  
 
Włocławek, dnia 05 września 2018r.Wytworzył: Starosta Włocławski (5 września 2018)
Opublikował: Maria Wawrzeńczak (5 września 2018, 13:02:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij