Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Izbica Kujawska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177, z późn. zm.).

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, tel.: 0 (prefiks) 54 231 56 01, faks: 0 (prefiks) 54 231 56 80, NIP: 888 – 24 – 03 – 080, REGON: 910868533.

2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Pani Małgorzata Szymańska – Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 87 – 800 Włocławek, ul. Świętego Antoniego 49, tel. (054) 231 56 08, w godz. 900 - 14 00.

3. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 35, lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Izbica Kujawska (CPV 74.27.40.00-0).

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Terminy wykonania zamówienia:
I etap – do 30 czerwca 2005 r.
II etap – do 30 września 2005 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz następujące warunki szczegółowe:

a) dysponują, co najmniej dwiema osobami posiadającymi wymagane uprawnienia (1i2) wynikające z postanowień art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz.U. Nr 100 z 2000 r., poz.1086 z późn. zm.),

b) wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, odpowiadającym swoim zakresem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegających na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali w systemie EwMapa i wartości, co najmniej 50.000 zł brutto każda,

którzy złożą oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga składania wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.

10. Miejsce oraz termin składania ofert: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87 – 800 Włocławek, w pokoju nr 35, w terminie do dnia 18 lutego 2005 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 18 lutego 2005 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 34.

11. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Piotr Stanny
Starosta Włocławski

Włocławek, 2005 – 01 – 25


Wytworzył: Starosta Włocławski (25 stycznia 2005)
Opublikował: Marcin Pruchniak (31 stycznia 2005, 10:18:38)

Ostatnia zmiana: Marcin Pruchniak (22 czerwca 2005, 13:31:37)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2267

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij