Referat Ochrony Środowiska

Referat Ochrony Środowiska

Sprawy merytoryczne rozpatrywane i załatwiane przez
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik referatu
Marek Szubski
tel. 0 54 230-46-22
Kontakty merytoryczne:

tel. 0 54 230-46-24

gospodarka wodno-ściekowa, rolnictwo i geologia, gospodarka
odpadami, ochrona powietrza i powierzchni ziemi,
gospodarka wodami powierzchniowymi i rybactwo śródlądowe
tel. 0 54 230-46-22 leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody

Oznaczenie
procedury

Określenie rodzaju lub zakresu sprawy

Karta informacyjna
(do pobrania)

Wzór wniosku
(do pobrania)


WędkarstwoNR 0143 – KI01/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

karta (41kB) word

wniosek (28kB) word

NR 0143 – KI02/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

karta (36kB) word

wniosek (28kB) word


Ochrona powietrza, środowiska i powierzchni ziemiNR 0143 – KI03/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji – pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

karta (40kB) word

wniosek (42kB) word

NR 0143 – KI04/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

karta (39kB) word

wniosek (31kB) word

NR 0143 – KI05/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji – zezwolenia na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych

karta (37kB) word

wniosek (31kB) word

NR 0143 – KI06/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

karta (41kB) word

wniosek (28kB) word

NR 0143 – KI07/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

karta (34kB) word

Wniosek
WIOS


Leśnictwo, ochrona przyrody i łowiectwoNR 0143 – KI08/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgłoszenia do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

karta (39kB) word

wniosek (37kB) word

NR 0143 – KI09/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności skarbu państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu - przedwczesny wyrąb

karta (40kB) word

wniosek (18kB) plik

NR 0143 – KI10/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie cechowania drewna i wystawienia świadectwa legalności dla pozyskanego drewna w ramach zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu,z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa

karta (38kB) word

wniosek (25kB) word

NR 0143 – KI11/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów zalesienia gruntów

karta (41kB) word

wniosek (27kB) word

NR 0143 – KI12/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zamiany lasu,nie stanowiącego własności Skarbu Państwa,na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasu

karta (42kB) word

wniosek (29kB) word

NR 0143 – KI13/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy

karta (40kB) word

wniosek (70kB) word

NR 0143 – KI14/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zezwolenia na posiadanie,hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

karta (38kB) word

wniosek (24kB) word

NR 0143 – KI15/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie odłowienia lub odstrzału redukcyjnego w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę łowną

karta (39kB) word

wniosek (24kB) word

NR 0143 – KI16/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie chwytania i przetrzymywania zwierzyny w szczególnych przypadkach, poza polowaniami i odłowami organizowanymi przez Polski Związek Łowiecki

karta (37kB) word

wniosek (27kB) word

NR 0143 – KI45/OŚB/01/2016Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o wydaniu decyzji Starosty Włocławskiego określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej i sporządzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Karta (65kB) word

wniosek (32kB) word

Gospodarka wodno - ściekowaNR 0143 – KI17/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji- pozwolenia wodno prawnego

karta (47kB) word

wniosek (34kB) word

NR 0143 – KI18/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustalania linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych

karta (37kB) word

wniosek (26kB) word


Gospodarka odpadamiNR 0143 – KI19/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji – pozwolenia na wytwarzanie odpadów

karta (156kB) word

wniosek (59kB) word

NR 0143 – KI20/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji - zezwolenia na przetwarzanie odpadów

karta (158kB) word

wniosek (19kB) word

NR 0143 – KI21/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

karta (152kB) word

wniosek (59kB) word

NR 0143 – KI22/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji – zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

karta (154kB) word

wniosek (58kB) word

NR 0143 – KI23/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji – zezwolenie na  zbieranie odpadów

karta (157kB) word

wniosek (47kB) word

NR 0143 – KI24/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów

karta (158kB) word

wniosek (56kB) word

NR 0143 – KI25/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji zezwolenia na transport odpadów

karta (159kB) word

wniosek (43kB) word

NR 0143 – KI26/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów

karta (155kB) word

wniosek (50kB) word

NR 0143 – KI27/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji – zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

karta (156kB) word

wniosek (54kB) word


Geologia i górnictwoNR 0143 – KI28/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych

karta (38kB) word

wniosek (34kB) word

NR 0143 – KI29/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin

karta (43kB) word

wniosek (41kB) word

NR 0143 – KI30/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin

karta (48kB) word

wniosek (48kB) word

NR 0143 – KI31/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej

karta (35kB) word

wniosek (48kB) word


BudownictwoNR 0143 – KI33/OŚB/01/2013Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu.

karta (42kB) word

wniosek (70kB) word
NR 0143 – KI34/OŚB/01/2013Rozpatrzenie wniosku o rejestrowanie dziennika budowy.

karta (21kB) word

wniosek (21kB) word
NR 0143 – KI35/OŚB/01/2013Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu.

karta (37kB) word

wniosek (30kB) word
NR 0143 – KI36/OŚB/01/2013Rozpatrzenie "zgłoszenia" budowy lub robót budowlanych.

karta (42kB) word

wniosek (50kB) word
NR 0143 – KI37/OŚB/01/2013Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia w związku z ubieganiem się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

karta (36kB) word

wniosek (29kB) word
NR 0143 – KI38/OŚB/01/2013Rozpatrzenie wniosku w sprawie dopuszczenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

karta (38kB) word

wniosek (56kB) word
NR 0143 – KI39/OŚB/01/2013Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

karta (43kB) word

wniosek (42kB) word
NR 0143 – KI40/OŚB/02/2013Rozpatrzenie wniosku w sprawie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.

karta (49kB) word

wniosek (62kB) word
NR 0143 – KI44/OŚB/02/2013Rozpatrzenie „zgłoszenia”  budowy z projektem budowlanym.
karta (44kB) word

wniosek (46kB) word
NR 0143 – KI43/OŚB/02/2013Rozpatrzenie „zgłoszenia”  budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
karta (43kB) word

wniosek (66kB) word
NR 0143 – KI44/OŚB/02/2013Rozpatrzenie „zgłoszenia”  budowy tymczasowego obiektu budowlanego.
karta (43kB) word

wniosek (43kB) word

Dotacje celowe na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
NR 0143 – KI41/OŚB/01/2013

Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnejwniosek (113kB) word
zasady udzielanie dotacji (60kB) word


Powrót


Wytworzył: admin (30 marca 2006)
Opublikował: Marcin Pruchniak (30 marca 2006, 11:26:39)

Ostatnia zmiana: Eugeniusz Lewandowski (10 kwietnia 2018, 15:28:27)
Zmieniono: ośw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16923

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij